Can you buy BambaSwap Data Bundles when having Okoa Jahazi?

No you can’t. Before buying data bundles make sure you clear your Okoa Jahazi.